GDPR

Jag är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner som erhålls i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll. Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål.

Dina personuppgifter för ändamålet är att administrera klientrelationer, leverera tjänster, administrera den åtgärd som du har begärt eller enligt vad som krävs enligt lag. Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som krävs för att fullgöra detta syfte. Behandlingen sker på basis av att det är nödvändigt för att vi på ett effektivt sätt kunna utföra arbetsrelaterade uppgifter som juridiskt biträde.

När du skickar en kontaktförfrågan eller på annat sätt kontaktar oss kan du behöva lämna vissa personuppgifter, till exempel namn, adress, person- och telefonnummer, e-postadress och faktureringsinformation. Om du lämnar dina personuppgifter till Advokat Johan Björkdahl samtycker du till behandling av dem, i enlighet med denna policy.

Dina personuppgifter kommer inte lämnas till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokat Johan Björkdahl enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Du har rätt att kostnadsfritt begära information från mig om användningen av de personuppgifter som rör dig. Jag kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter.

Du har rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format [eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar]. Om du är missnöjd med behandlingen kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close