LVU / LVM / LPT

LVU – lag med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) används när socialnämnden/socialtjänsten misstänker att ett barn far illa. Lagen ger socialtjänsten rätt att omhänderta ett barn.

Om socialtjänsten misstänker att ett barn far illa ska de inleda en utredning för att bedöma om barnet behöver vård och stöd. Om socialtjänsten anser att vården inte kan ges på frivillig väg kan socialtjänsten ansöka om vård enligt LVU hos förvaltningsrätt.

Som förälder är ett omhändertagande enligt LVU ofta mycket smärtsamt. Det är svårt att acceptera att ens barn tagits ifrån en. Det är viktigt att du som förälder på ett så tidigt stadium som möjligt tar hjälp av en jurist som kan tillvarata dina rättigheter. Vi på Björkdahl Jansson Advokatbyrå har stor erfarenhet av LVU-mål både i egenskap av offentligt biträde men även från arbete vid domstol. Du har rätt att begära vem som ska biträda dig vid en LVU-process. Ditt offentligt biträde bekostas av staten.

Nedan redogör vi får olika situationer som kan uppstå vid ärenden som handlar om LVU. Du kan nå oss på vår jourtelefon vid akuta frågor; 070 350 46 48.

Omedelbart omhändertagande. Om socialtjänsten anser att de inte kan invänta ett beslut från domstol kan de besluta om att omedelbart omhänderta barnet. Barnet placeras då oftast i ett jourhem. Inom en vecka måste förvaltningsrätten fastställa det omedelbara omhändertagandet. Domstolen prövar då om det var rätt att omedelbart omhänderta barnet och om omhändertagandet ska fortsätta.

Om domstolen upphäver omhändertagandet ska barnet återvända hem. Om domstolen däremot fastställer omhändertagandet gäller det oftast fram till dess att domstolen beslutar i frågan om fortsatt vård.

Ansökan om beredande av fortsatt vård. Socialtjänsten måste efter att ett omhändertagande fastställts inom fyra veckor ansöka om fortsatt vård. Domstolen håller muntlig förhandling dit vårdnadshavare och barnets advokat/jurist kallas. Som vårdnadshavare kommer du få svara på frågor men har ditt offentliga biträde med dig som kommer att argumentera för din sak. du har även möjlighet att kalla vittnen och lägga fram annan bevisning som du anser är relevant. Förhandlingen ska hållas skyndsamt, vanligtvis inom fyra veckor. Efter förhandlingen meddelar domstolen dom, även den oftast inom fyra veckor.

Om domstolen bifaller socialtjänstens ansökan kommer barnet att placeras, vanligtvis i ett familjehem. Var sjätte månad ska socialtjänsten ompröva vården.

Du kan överklaga en dom till Kammarrätten.

Begäran om upphörande av vård. Om ett barn är placerat har vårdnadshavare rätt att begära att vården ska upphöra. Socialtjänsten kommer då inleda en utredning för att undersöka om vården kan upphöra. För det fall socialtjänsten inte anser att vården kan upphöra kan Du överklaga det beslutet till Förvaltningsrätt. Domstolen kommer hålla muntlig förhandling i målet. Du har rätt till ett offentligt biträde om Du ansöker om att vården ska upphöra. Vi rekommenderar att Du kontaktar en jurist på ett så tidigt stadium som möjligt, lämpligen innan du begär att vården ska upphöra. På så sätt kan Du ha med Dig Ditt biträde när Du träffar socialtjänsten vid utredningen.


LVM – lag om vård av missbrukare i vissa fall

Hemtagning LVU Advokat Stockholm

Om du omhändertagits enligt LVM har du rätt till ett offentligt biträde. Det är domstolen som beviljar ett offentligt biträde men du kan själv begära vem du vill ska företräda dig. Kostnaden för det offentliga biträdet står staten för. Det är viktigt att du redan på ett tidigt stadium tar kontakt med en jurist som kan bistå dig, insatser redan på utredningsstadiet kan vara mycket betydelsefulla. Vi på Björkdahl Jansson Advokatbyrå har stor erfarenhet av LVM-processen. Både i egenskap av offentligt biträde men även från tidigare tjänstgöring vid förvaltningsdomstol. Vid akuta ärenden kontakta oss på vår jourtelefon 070 350 46 48.

Nedan följer kort info om omhändertagande enligt LVM,

Grunden för ett omhändertagande enligt LVM är en LVM-anmälan. Det är oftast läkare, anhörig eller socialtjänst som gör en sådan anmälan. Efter anmälan genomför socialtjänsten en LVM-utredning. Om utredningen visar att det finns behov av vård ansöker socialtjänsten om vård enligt LVM hos förvaltningsrätten, som sedan fattar beslut i frågan.

Förutsättningarna för vård enligt LVM är att en person på grund av missbruk av  exempelvis alkohol eller narkotika behöver vård för att komma från sitt missbruk. Det krävs också att vården inte kan ske på frivillig väg, och att personen på grund av sitt missbruk utsätter sig själv för allvarlig fara, löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv eller allvarligt skada sig själv eller närstående.


LPT – lag om psykiatrisk tvångsvård

Advokat Stockholm LVU LVM LPT

LPT är den lag som möjliggör att en person kan omhändertas och vårdas mot sin vilja.  För att lagen ska vara tillämplig måste tre kriterier vara uppfyllda.

  • Personen måste lida av en allvarlig psykisk störning,
  • Vårdbehovet måste vara nödvändigt
  • Vården ska inte kunna ges på frivillig väg.

Den som blir föremål för vård enligt LPT har som huvudregel rätt till ett offentligt biträde som bekostas av staten. Det är viktigt att på ett så tidigt stadium som möjligt ta kontakt med en jurist. Du kan själv begära vem du vill ska företräda dig. Vid akuta ärenden kontakta oss på vår jourtelefon 070 350 46 48

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close